top of page

Публічна оферта

Логотип промовки

Договір публічної оферти

Фізична особа – підприємець Лойко Ростислав Васильович (надалі «Виконавець»), який діє на підставі Виписки з Єдиного державного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).

Даний Договір є публічним, відповідно до статей 633-634, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України укладається між Виконавцем з одного боку і Замовником, будь-якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого боку. 

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – розміщення реклами на онлайн-ресурсах Виконавця, онлайн-сервіси на Сайті Виконавця, рекрутинг, посередництво в розміщенні реклами, налаштування реклами в інтернеті, створення та просування сайтів.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.promovka.pro/, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які ним надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична або юридична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.7. Конфіденційність і захист інформації – під цим поняттям розуміється, що Виконавець зобов’язується дотримуватись суворої конфіденційності щодо інформації, яка була отримана Виконавцем від Замовника за цим Договором.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець здійснює продаж послуг через сторінку https://www.promovka.pro/ та/або будь- яку сторінку в соціальних мережах чи месенджерах Виконавця.

2.2. Здійснюючи замовлення Послуг на Сторінці та/або залишаючи свої контактні дані з метою отримання Послуг, Користувач погоджується з умовами цього Договору. У разі незгоди з умовами цього Договору Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути Сторінку.

2.3. Умови цього Договору і розміщена на Сторінці інформація про Послуги є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

2.4. Діючі умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без повідомлення про це Користувачів та Замовників в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сторінці, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

2.5. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати послуг відповідно до умов, розміщених на Сторінці, та надходження коштів на банківський рахунок Виконавця.

2.6. Повідомляючи Виконавцю свій номер телефону та/або електронну пошту, Замовник дає згоду на використання зазначених засобів зв’язку Виконавцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про прийом замовлення, а також надання іншої інформації, безпосередньо пов’язаної з виконанням зобов’язань перед Замовником в рамках цієї Публічної оферти.

2.7. Вичерпний перелік Послуг, строки та умови їх надання розміщуються виключно на Сторінці. Реквізити для оплати Послуг можуть в будь-який час змінюватись Виконавцем та розміщуються як на Сторінці, так і можуть надаватися (надсилатися) Замовнику за допомогою будь- яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

3. Ціна та оплата Послуг

3.1. Ціна Послуг зазначається на Сторінці, в діловій переписці, або у виставлених рахунках, в національній валюті України і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки.

3.2. Ціна Послуги на Сторінці може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на оплачену Замовником Послугу зміні не підлягає, крім випадків, передбачених цим Договором.

3.3. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на Сайті Виконавця. 

3.4. Оплата Послуги здійснюється Замовником згідно з умовами та тарифами, узгодженими із Виконавцем. Реквізити для оплати та умови оплати Послуг можуть додатково надсилатися Замовникові після попереднього запису (реєстрації) за допомогою наданих Замовником засобів зв’язку.

3.5. За умови належного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, здійснена Замовником попередня оплата Послуг поверненню не підлягає.

3.6. Після належного надання Послуги будь-які претензії щодо повернення коштів Виконавцем та/або надання Замовникові інших Послуг (аналогічних Послуг в майбутньому) не приймаються.

3.7. У випадку оплати Послуг із нарахуванням комісії за банківські послуги (переказ коштів), обов’язок за сплату такої комісії покладається на Замовника.

4. Права і обов’язки Виконавця:

4.1 Виконавець має право:

4.1.1. Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

4.1.2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

4.1.3. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором.

4.1.4. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, з попередньою їх публікацією на Сторінці Виконавця;

4.1.5.   Частково або повністю призупинити надання Послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами;

4.1.6. Змінювати дату надання вже оплачених Замовником Послуг, попередньо повідомивши про це Замовника.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до сплаченого об’єму Послуг;

4.2.2. Сповіщати Замовника про будь-які зміни в порядку та строках надання Послуг;

5. Права та обов’язки Замовника.

5.1 Замовник має право:

5.1.1.   Отримувати Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;

5.1.2.   Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення надання Послуг;

5.1.3.   Отримувати від Виконавця консультативні матеріали (якщо їх надання прямо передбачено на Сторінці), розроблені Виконавцем, що стосуються надання оплачених Замовником Послуг.

5.2 Замовник зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати Послуги на умовах цього Договору;

5.2.2. При здійсненні замовлення з метою отримання Послуг, надавати достовірну інформацію для здійснення з Замовником зв’язку (номер телефону, адресу електронної пошти тощо);

5.2.3. Ознайомитись з Договором та умовами надання обраних Послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги;

6. Відповідальність Сторін.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6.2. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. 

6.3. Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

6.4. Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 3.3. цього Договору, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 5.2.2 цього договору.

7. Форс-мажор.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

7.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

8. Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

8.1. За згодою сторін Сторін.

8.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

8.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 3.3 Оферти.

8.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

9. Обробка персональних даних.

9.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

10. Термін дії Оферти.

10.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

11. Заключні положення.

11.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

11.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

11.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.

11.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України.

11.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

11.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

11.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

11.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

13. Реквізити Виконавця.

Фізична особа – підприємець Лойко Ростислав Васильович

Адреса: 79038, Львівська обл., місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 81, квартира 44

IBAN: UA543220010000026000330076152 Банк АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО: 322001,

РНОКПП 3627704878

Платник податку 3 (третьої) групи зі ставкою 5% . Не є платником ПДВ.

bottom of page